اعضای شرکت

میلاد دباغها

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

بهمن اسلامی

گروه مهندسی-طراحی خطوط تولید

افشین ضیائی

گروه مهندسی-طراحی خطوط تولید

حسین عسگری

گروه مهندسی-پاورالکترونیک

نسرین منتظری

گروه مهندسی-طراحی خطوط تولید

شایسته صداقت

برنامه ریزی پروژه ها و طراحی صنعتی